Generelle salgsvilkår for Etex Building Performance bv            

 

  1. Anvendelse Disse generelle vilkårene får anvendelse på alle tilbud eller avtaler. Eventuelle andre vilkår som motparten måtte vise til i bestillingen sin eller annen korrespondanse, avvises uttrykkelig. Avvik fra og/eller tillegg til disse generelle vilkårene må være uttrykkelig og skriftlig avtalt for å være gyldige, og får kun anvendelse på leveringen det gjelder. Motparten det inngås avtale med under disse generelle vilkårene, samtykker til at disse generelle vilkårene finner anvendelse også på senere overenskomster.

 

  1. Tilbud Tilbud vi gir, innbefattet brosjyrer, prislister, kataloger og annen informasjon, er ikke bindende for oss med mindre annet er uttrykkelig angitt. Vi forbeholder oss retten til når som helst å kunne fjerne bestemte varer fra sortimentet vårt. En avtale anses som inngått først når motparten har godtatt tilbudet og/eller vi har sendt en ordrebekreftelse. Prøver, mål og farger er kun ment å gi en pekepinn på materialegenskapene.

 

  1. Priser Prisene våre er basert på kostnadsfaktorene som forelå på tidspunktet for ordrebekreftelsen, ikke medregnet frakt- og forsendelseskostnader, skatter eller avgifter.

 

  1. Rådgivning Hvis vi tilbyr beregninger, planer, tegninger eller anbefalinger, vil disse tjenestene være basert utelukkende på motpartens opplysninger, som vi går ut fra er riktige. Det forventes at tekniske rådgivere hos motparten utfører en grundig gjennomgang av beregningene, planene, tegningene og anbefalingene våre. Vi forbeholder oss alle immaterielle rettigheter.

 

  1. Levering Alle leveringstider er kun estimater. Hvis leveringen forsinkes med mer enn tre måneder, har motparten mulighet til å kansellere bestillingen, men er ikke berettiget til erstatning. Varene anses som levert og akseptert så snart de er lastet på transportmiddelet. Uavhengig av eierskap vil risikoen for tap av varer bli overført til kjøper ved levering. Eventuelle synlige feil og mangler må meldes ved levering. I motsatt fall anses de å være akseptert. For at det skal kunne fremsettes krav for eventuelle skjulte feil og mangler, må disse meldes skriftlig innen 8 dager fra de oppdages.

 

  1. Betaling Fakturakrav som ikke bestrides innen 8 kalenderdager etter faktureringsdato, anses å være akseptert. Fakturaer må betales innen betalingsfristen uavhengig av om motparten bestrider kravet. Ved for sen betaling kan motparten automatisk og uten forutgående varsling kreve 1 % rente per måned og utenomrettslige inkassokostnader på 10 %. Ved for sen betaling vil alle fakturaer forfalle umiddelbart og uten forutgående varsling. Fra hver innbetaling trekkes først (de utenomrettslige) inkassokostnadene, deretter rentene og til slutt den eldste fakturaen. Utover dette har vi rett til å utsette leveringen inntil full betaling er mottatt. Vi har rett til å utsette levering eller kreve ytterligere sikkerhet hvis motpartens status skulle endre seg – for eksempel ved konkurs, likvidering eller indikasjoner på nedsatt kredittverdighet. Alle varer vi har levert eller skal levere, forblir vår eiendom frem til motparten har betalt fullt ut samtlige fordringer fra oss, herunder alle rentekostnader samt utenomrettslige og rettslige kostnader iht. artikkel 3:92, andre ledd i Nederlands sivillov (Burgerlijk Wetboek, BW).

 

  1. Anvendelse Fristen for å fremsette rettskrav ved reklamasjon er ett år. Synlige feil eller mangler må meldes innen tre dager etter levering. Synlige og skjulte materialfeil skal ellers meldes innen tre dager etter at de oppdages. Med mindre det er snakk om hensikt eller grov forsømmelse, er ansvaret vårt begrenset til fakturabeløpet for varene/tjenestene som saken gjelder. Med unntak av hvis det dreier seg om hensikt eller grov forsømmelse kan vi ikke holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader – herunder nedetid og tap av fortjeneste/besparelse. Motparten plikter å la samme ansvarsbegrensning gjelde ved eventuelt videresalg av varene.

 

  1. Force majeure og uforutsette hendelser Ved force majeure fritas vi fra forpliktelsene våre. Som force majeure regnes alle uforutsette hendelser som hindrer oppfyllelse av avtalen, gjør oppfyllelse urimelig tyngende eller gjør at kostnadene for å oppfylle avtalen blir så høye at hele avtaleforholdet blir urimelig. Vi har rett til å heve avtalen uten erstatning hvis force majeure-situasjonen varer i mer enn tre måneder. Hvis omstendighetene skulle medføre betydelige endringer i premissene hos kunden, har vi rett til å revidere avtalen for å gjenopprette de opprinnelige premissene.

 

  1. Personopplysninger Vi har rett til å behandle personopplysningene dine som nødvendig for å innfri avtalen vi har inngått, eller på grunnlag av vår berettigede interesse. Du finner mer informasjon om dette i personvernerklæringen på nettstedet vårt.

 

  1. Gjeldende lov og jurisdiksjon Alle tvister og stridsspørsmål – uavhengig av om de anføres av bare den ene av eller begge partene – skal løses av domstolene i Rotterdam. Alle tilbud vi kommer med, innbefattet alle avtaler som inngås mellom oss og motparten, skal være underlagt nederlandsk lov.

 

 

60 års kompetanse

Testede og sertifiserte løsninger

Globalt servicenettverk